Actievoorwaarden

Winacties bij Toelevering Online

Hieronder vind je de actievoorwaarden en spelregels die gelden voor alle winacties van Toelevering Online. Lees deze goed door voordat je meedoet met één van onze winacties.

Deelname actie

 1. Deelname aan winacties actie is kosteloos.
 2. Deelname vindt plaats wanneer je het inschrijfformulier op de actiepagina hebt ingevuld.
 3. Eenmalige deelname per persoon.
 4. Deelname aan acties is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder, woonachtig in Nederland.
 5. Medewerkers van Toelevering Online zijn uitgesloten van deelname aan de actie.
 6. De looptijd van acties en het moment van bekendmaking van de winnaar(s) wordt altijd vermeld bij het in te vullen formulier.
 7. Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft Toelevering Online het recht de deelname van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.
 8. Toelevering Online is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.

Persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan externen, tenzij daarvoor expliciet toestemming is gegeven op het deelnameformulier.
 2. Persoonsgegevens van deelnemers kunnen intern worden gebruikt voor het aanmelden van de Toelevering Online nieuwsbrief, indien hier in de actie expliciet toestemming voor is gegeven.
 3. Op alle acties is Nederlands recht van toepassing.

Winnaar

 1. De winnaar van de actie wordt gekozen door middel van loting.
 2. De winnaar van een actie krijg persoonlijk bericht via het e-mailadres dat is aangegeven op het aanmeldformulier.
 3. Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.
 4. Toelevering Online is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
 5. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld. Over de uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
 6. Het is niet mogelijk de gewonnen prijs om te ruilen voor een ander product of geldbedrag. 

Overige bepalingen

 1. Toelevering Online draagt de wettelijk vastgestelde kansspelbelasting af voor winacties, voor zover deze van toepassing zijn.
 2. Toelevering Online is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs, noch voor eventuele schade bij levering (verzending) van de prijs.
 3. Toelevering Online is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel dat zou kunnen optreden tijdens het uitvoeren van een eventuele activiteit die gewonnen is.
 4. Toelevering Online is niet aansprakelijk in geval de winnaar niet voldoet aan criteria die zijn gesteld door de eventuele uitvoerder van een gewonnen activiteit. Denk daarbij aan een geldig rijbewijs, geldig paspoort, voldoen aan visumregels of wettelijke tekenbevoegdheid, voor zover redelijkerwijs kan worden vereist.
 5. Indien regelgeving omtrent Covid-19 de doorgang van een activiteit belemmert, draagt Toelevering Online hiervoor geen aansprakelijkheid. Er wordt in dat geval samen met de uitvoerder van de gewonnen activiteit indien mogelijk gezocht naar een redelijke en billijke oplossing of alternatief.

Tot slot

In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Toelevering Online.

menu
Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×